จำนวนผู้เข้าชม  

3383461
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
48
1770
3436
3368550
80401
32764
3383461

Your IP: 44.200.112.172
Server Time: 2023-05-31 00:57:00
   

บุคลากร (3)

Details

 รายชื่อบุคลากรครูในโรงเรียนศีลรวี

ปีการศึกษา 2565

 

 ลำดับ
ชื่อ - สกุล
 1
  นางอุไร  อุ่นใจ                      
2
  นายคงฤทธิ์  คำฟอง
3
  นางวิยะพรรณ  ใจแก้ว
4
  นางวิจิตรา  ไพรพนาดอน
5
  นายวีระพงษ์  ไพรพนาดอน
6
  นางนวลวรรณ  ลุงไธสง
7
  นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
8
  นางสาวกิติยา  ฉายศิริ
9
  นางสาวพัชรา  ศิริสิทธิ์
10
  นางสาวภาวิณี  เที่ยงคำ
11
  นายวัฒนา  สุมามาลย์
12
  นางสาวรุ่งทิวา  กันทะวงศ์
13
  นางสาวกัลยา  กาวิลาวรรณ์
14
  นายเจษฎา  กาวิลาวรรณ์
15
  นายศิวกร  สิงห์กันฑ์
16
  นางสาววจันทร์ฉาย  คำแดง
17
  นางสาวพัชรีรัตน์  วงศ์จักร์
18
  นางสาววาสนา  ขุนแก้ว
19
  นายกิตติพล  ปัญญา
20
  นางสาวเนตรดาว  จินะปัญญา
21
  นางสาววารุณี  บริบูรณ์
22
  นางสาวภาสินี  ทวีชัย  
23
  Miss Arlene  Ubagan  (ครูต่างชาติ)
24
  นางสาวนันทนา  เหลี่ยมแสง  
25
  นางสาวโศภิษฐ์  เอมอยู่
26
  นางสาวกรรภิรมย์  ตันยะ
27
  นางสาวสุรีรัตน์  ธรรมชัย
28
  นางสาวฐิติรัตน์  ทรายแก้ว
29
  นางสาวกัญญาณัฐ  พัฒนาเผ่าสกุลทอง
30
  นางสาวพัชรพร  มูลมั่ง
31
  นางสาวนุสรา  ผ่องใส
32
  นางสาวดาวเรือง  ใจปิง
33
  นางสมฤดี  ก้อนคำ
34
  นายบัณฑิต  กอนไธสง
35
  นางสาววิลัยลักษณ์  ตะเส
36
  นางสาวกรรณิกา รัตนกูลชัย
37
 นางสาวสุดาพร ชุ่มแสง
38
 นายเศรษฐชัย สุวรรณเศรษฐ์
39
 นางกุลธิดา ช้างสาร
40
 นางสาวรัตนาพร ตันฟุ่น
41
 นายสหรัฐ คำซาว
42
 นางสาวปวีณา ปันดวง